Home Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 4 đến 12 Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 4 đến 12

Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 4 đến 12

Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 4 đến 12
Vị trí Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh
Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 12A đến 20