Home Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 12A đến 20 Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 12A đến 20

Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 12A đến 20

Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 12A đến 20
Mặt bằng Chung cư Sapphire Palace số 4 Chính Kinh tầng từ 4 đến 12