Home Mặt bằng tầng 10 đến tầng 16 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A Mặt bằng tầng 10 đến tầng 16 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A

Mặt bằng tầng 10 đến tầng 16 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A

Mặt bằng tầng 10 đến tầng 16 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A
Mặt bằng tầng 3 đến tầng 9 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A
Mặt bằng tầng 17 đến tầng 23 Chung cư Ngoại giao đoàn N04A